กิจกรรมงานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
11
กรกฎาคม
2562
ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยวิธียื่นซองเสนอราคา
ณ ห้องประชุมงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
23
พฤษภาคม
2562
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนิการจำหน่ายพัสดุ
ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2
11
เมษายน
2562
บุคลากรงานพัสดุพร้อมด้วยบุคลากรสำนักกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
จัดสถานที่สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคงในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
13
มีนาคม
2562
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
ประชุมสรุปผลการตรวจพัสดุ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ
วันที่ 13 มีนาคม 2562
22
กุมภาพันธ์
2562
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสด
ณ ห้องประชุมงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2
12
กุมภาพันธ์
2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
11
มกราคม
2562
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสด
ณ ห้องประชุมงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง