พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง,และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

*********

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงฉบันที่ ๑ : กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ : กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ : กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสด โดยวิธีคัดเลือกและวิธี เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ : กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ : กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ : กำหนดอัตราค่าจ้าง ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ : กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐