ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ กก.๐๖)

(๗/๑๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างทำเหรียญ 90 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐,๐๕๐ เหรียญ
(๗/๑๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อและขออนุญาดใช้สิทธิ์โนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
ตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๙/๑๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๙/๑๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยสวนดูสิต จำนวน ๙ ห้อง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้งานชอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสวนดูสิต พร้อมด้วยสื่อและค่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๙/๑๐/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำนิทรรศการ Southeast Asia Conference 2023 ภายใต้แนวคิด One World Library to Te University จำนวน ๑ งาน
(๒๒/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๒/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๑/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spit Type) ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ รายการ
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และ ระบบ (VRV) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๓/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๓/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๓/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๓/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๑/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๑/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๘/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ภายในศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split type ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) และเครื่องปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerang) ศูนย์การศึกษาลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย (สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิริธร) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์และบริเวณรอบศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์(Chiller) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิรางกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๓/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษา ของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด
(๓/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษา ของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด
(๓/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนา ระบบการจัดการโรงเรียนเพื่อการจัดระเบียบ และรักษาความปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ
  (๒๗/๗/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อลิขสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้แบบเคลื่อนที่ในแนวราบ(Gentle Motion Retort) พร้อมดำเนินการติดตั้ง อาคารแปรรูป ตำบล โคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๐/๗/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๘ ชุด
(๑๓/๖/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖๔ รายการ
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียน, อาคารปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษา นครนายก,ศูนย์ ลำปาง, ศูนย์หัวหิน จำนวน ๑๕ รายการ
(๒๙/๕/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบ พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และดำเนินการประมวลผลการสอน จำนวน ๑ งาน
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงเรียนเพื่อการจัดระเบียบ และรักษา ความปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่้อง(UPS) ขนาด ๘๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง
(๒๗/๔/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้อง วงจรปิดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
(๑๒/๔/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารหอสมุดและสำนักวิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ
(๒๓/๓/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖๔ รายการ
(๑๔/๓/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องเติมใส่ถ้วย (Cup filling) พร้อมเครื่องปิดผนึก (Rotary seal) อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
(๓/๓/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑,๐๐๐ KVA อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
(๑/๓/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๖ ชุด
(๒๘/๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน ๒ หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๗/๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๑๕/๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำบลวงกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๔ รายการ
(๑๓/๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำผลไม้ชนิดขวดพลาสติก อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๓/๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบไอน้ำ (Retort) พร้อมชุดหม้อต้ม (Boiler) อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๓/๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำดื่มชนิดขวด อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
(๘/๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารหอสมุดและสำนักวิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ
(๖/๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่(Streaming) ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับเด็กประถมศึกษา (อาคารเรียน ๗) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๒๕/๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และขนมอบ เพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๒๕/๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๒๔/๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบบที่ ๑ พร้อมติดตั้ง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๗๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๓/๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน ๒ หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๗/๑๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และพื้้นที่โดยรอบ อาคารห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการเรียน การสนอวิจัยและการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๗/๑๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อรถตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๑ คัน
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเก้าอี้เลคเซอร์ อาคารเรียนรวม และอาคาร ๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๒๔๙ ตัว
(๒๑/๑๑/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๖/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freezer Dryer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางเคมีไฟฟ้า Potentiosstat/Galvanostat แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๙/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานค จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(๔/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(๓/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
  ข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่
stdp_sourse_for_good_life

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ