ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปี พ.ศ.๒๕๖๕

(๗/๑๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อรถตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๑ คัน
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเก้าอี้เลคเซอร์ อาคารเรียนรวม และอาคาร ๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๒๔๙ ตัว
(๒๑/๑๑/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๒/๑๑/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก บ้านหนูน้อย) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
(๑๙/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(๔/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(๓/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(๒๓/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่อง Fluorescent Microplate Reader แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๒๓/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อตู้ Deep Freezer - ๔๐ องศาเซลเซียส +Stabilizer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๒๑/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ป
(๑๖/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เครื่อง
(๘/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น ((Chiller) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๘/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคาร ๓๒ และอาคารักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบัณฑิต วิทยาลัย (สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๓๑/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์(Chiller) และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split Type Air Cooled) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(บัณฑิตวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๙/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และบริเวณโดยรอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๑ ปี
(๒๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เช่าใช้บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๖/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๖/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลลำรุงรักษา ต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split type มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) และเครื่อง ปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๕/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบสำรองข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๘/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๔/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปรับปรุงพื้นที่อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑๖ รายการ,ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร จำนวน ๒ รายการ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๖ รายการ, ศูนย์การศึกษานครนายก จำนวน ๓ รายการ,ศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน ๑ รายการ, ศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน ๑ รายการ และศูนย์การศึกษาลำปาง จำนวน ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓๐ รายการ
(๔/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ รายการ
(๑๔/๖/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(๒๕/๕/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดเซฟ เสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา ของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔ จำนวน ๓๔๕ ชุด
(๒๘/๔/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารอิสลาม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๒๘/๔/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านอาหาร(อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง สุพรรณบรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายกา
(๒๒/๔/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔
(๘/๔/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๒๘/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขนาดหน้าจอ ๒๔ นิ้ว (ระบบปฏิบัติการ IOS) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๔/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับห้องเครือข่ายหลัก และห้องเครื่องพิมพ์ อาคาร ๑๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ แขงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานค
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘ รายการ
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ๑๖ รายการ (ครภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริม สมรรถนะทางกาย สำหรับประชาชนทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑๐/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร(อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๘/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร ศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริสมรรถนะทางกายสำหรับนักเรียนประชาชนทั่วไปของ ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๘/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องแม่ข่ายหลักภายในวิทยเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
(๓/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารอิสลาม อาคารจันทร์เจริญ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๒/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๑๘/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๑๗/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องเรียน Hybrid Learning room ๒ แห่ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๑๑/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติและหอพักนักศึกษา
(๔/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๓/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครืองอบโอโซน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๘ จำนวน เครื่อง
(๑/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคเพื่อลดมลภาวะผ่านระบบสายพาน แบบบรรจุขวดแก้ว จำนวน ๒ รายการ
(๓๐/๑๒/๖๔) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างทำรถ FOOD TRUCK สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน
(๒๙/๑๒/๖๔) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการและบริการอาคารและขนมอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  ข้อมูลเพิ่มเติม