ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(๑๘/๙/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรฯ รวม ๒ พื้นที่ ระยะเวลา ๑ ปี กองอาคารสถานที่
(๑๘/๙/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบสำรองข้อมูลหลัก (Storage) ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต โดยวิธีคัดเลือก
(๑๘/๙/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๑๘/๙/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต โดยวิธีคัดเลือก
(๖/๖/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้ัอรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง
(๘/๕/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๒ คัน งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑/๕/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีคัดเลือก
(๒๐/๓/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบเครื่องข่ายไร้สาย และระบบกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต โดยวิธีคัดเลือก
(๒๒/๒/๖๒) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๒) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างดำเนินการโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับปรุงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน ปี ๒๕๖๒ ระยะ ๑ ระยะ ๓ เดือน โดยวิธีคัดเลือก
(๒๒/๑๑/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ รายการ
(๒๑/๑๑/๖๑)ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนปฏิบัติการ อาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๙ เดือน
(๙/๑๑/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อขายและขออนุญาตใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอก บทความททางวิชาการ(Turn it in) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๙/๑๐/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ รายการ
(๑๐/๑๐/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงถนน ระบบระบายน้ำ และแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการใช้สอย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิ์ใน โปรแกรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (Storage) สำหรับเครื่องแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๑/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
 
  ข้อมูลเพิ่มเติม