ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(๒๖/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิ์ใน โปรแกรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอทฟ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕๐๐ Licenses โดยวิธีการคัดเลือก
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน อเนกประสงค์บริการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
(๓๐/๘/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๘/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศห้องปฏิบัติการอาหาร อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ๑ งาน
(๖/๘/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก ด้วยวิธีพิเศษ
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อกระดาษชำระ คิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๖๖๗ ลัง
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจัดจ้างทาสีห้องพักและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักนักศึกษา อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร
(๑๙/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ณ อาคารสำนักงาน อธิการบดีเก่า
(๘/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารฮาลาล ชั้น ๒ ห้องอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุร
(๗/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามาตรฐาน GMP
(๖/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจ้างทำโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๕/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องประชุม Conference๑
(๒/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ อาคาร ๑๓ และอาคารหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย
(๑/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่านม้วน จำนวน ๒๘ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๓๑/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ ห้องสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (อาคารเรียน ๑)
(๓๑/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องผลิตโอโซน จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์นครนายก
(๓๑/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
(๓๐/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งผ้าม่านแบบม้วน(ระบบโซ่ดึง) อาคารเรียนเอนกประสงค์ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำรางน้ำสแตนเลสพร้อมปรับปรุงพื้นที่ ณ อาคารโฮมเบเกอรี่
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP
(๒๑/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อตู้เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ รายการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(๑๘/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง อพสธ. พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้
(๑๐/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีการคัดเลือก
(๔/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๔/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนการเรือน
(๒๘/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งประตูม้วนสแตนเลส อาคาร ๕ และอาคารอนุบาลชนบท
(๒๖/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดป้ายห้องต่าง ๆ ของอาคารอารยา สสุขวงค์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งระบบศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๒๖/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งกระจก อาคารเรียนปฏิบัติการ อาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุร
(๒๕/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายแบบแยกส่วน (๓ คลื่นความถี่)
(๒๕/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Years" ระดับชั้นประถม ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Years" ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ต้น ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน
(๑๙/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งฟื้นไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค หอพักชวนชม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๑๑/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว อาคาร ๓๒ ห้อง ๒๐๕
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคาร ๑ และ ๒ จำนวน ๑๐ จุด
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างกั้นห้อง อาคารเรียน ๘ ห้อง ๘๕๒
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการซื้อกระกะบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
(๑๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๑๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด) จำนวน ๓ ชุด
(๑๓/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างเหมาบริการกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ หมึกพิมพ์ และเศษขี้กระดาษ จากงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
(๑๔/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคาและปูพื้นห้อง อาคาร ๔ และอาคาร ๗
(๘/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบล ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (เครื่องครัวสแตนเลส จำนวน ๑ งาน)
(๗/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม, อาคารหอสมุด, อาคารวิทยบริการ
(๗/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงและขยายสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคาร ๑ ชั้น ๒
(๗/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน
(๖/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง เปลี่ยนชุดจ่ายพลังงานลิฟต์ ตัวที่ ๒ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๖/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ อาคารหอพัก ชั้น ๑
(๖/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดพิมพ์สูจิบัตร กองพัฒนานักศึกษา
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๑๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำห้องพักขยะและขยายพื้นที่ถนน อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๒ ชั้น ๑ เป็นห้องกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๑๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง เปลี่ยนชุดจ่ายพลังงานลิฟต์ ตัวที่ ๑ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๘/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๒๖/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ชุดผ้ากันเปื้อน พร้อมหมวก สำนักกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๓/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ที่ได้มาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒๘/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองอาคารสถานที่
(๒๒/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
(๑๖/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ที่ได้มาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จัดซื้อครุภัณฑ์
(๑๖/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ)
(๑๖/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(๑๓/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๔ ศูนย์ลำปาง
(๙/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๕ ศูนย์ลำปาง
(๙/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๕ ศูนย์ลำปาง
(๘/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๔ ศูนย์ลำปาง
(๘/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๔ ศูนย์ลำปาง
(๗/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๓ ศูนย์ลำปาง
(๗/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๓ ศูนย์ลำปาง
(๖/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๒ ศูนย์ลำปาง
(๖/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๓ ศูนย์ลำปาง
(๕/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๒ ศูนย์ลำปาง
(๕/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๒ ศูนย์ลำปาง
(๒/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๑ ศูนย์ลำปาง
(๒/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๑ ศูนย์ลำปาง
(๒/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๑ ศูนย์ลำปาง
(๓๑/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑,๒ และ ชั้น ๕ อาคารเรียน ๗
(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก ใต้อาคารจอดรถ อาคาร ๓๑
(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ
(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตพร้อมเคลือบน้ำยา ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์วิทยาศาสตร์
(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ทำป้ายพร้อมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการผลิตสื่อกรเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป:วิชาสัมคมอารยชน
(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (ลากิจกรรม อาคาร ๑)
(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประชุมส่วนกลาง อาคาร ๑ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร ๓ และห้องประชุม งานพัสดุ อาคาร ๑๓
(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๗ รายการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมซ่อมแซม ศูยน์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำหรับอาคารอนุบาลละอออุทิศ อาคารประถมศึกษาและอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๒/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๘ เดือน
(๑๘/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๕ ศูนย์ลำปาง
(๑๘/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงห้องผลิตและบริการอาหาร ศูนย์การห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(๑๗/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๕ อาคารโรงแรม
(๑๖/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดวิเคราะห์ภาพเซลล์ (Cell imaging system) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๒/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดโครมาโตกราฟีแบบของเหลวภายใต้สภาวะแรงดันสูง(HPLC) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๒/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและสารพันธุกรรมจากแผ่น get blot ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๒/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดอนุภาคระดับนาโนในเครื่องสำอางค์ (Nanopatcle size analyzet) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๐/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาพิเศษผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi
(๑๐/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและการอนามัย
(๑๐/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและการอนามัย
(๑๐/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ครัวสวนดุสิต
(๘/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ครัวสวนดุสิต
(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรื้อถอนติดตั้งฝาผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ กองคลัง งานพัสดุ
(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการและการอนมัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายก)
(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดป้ายของอาคารต่าง ๆ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งสำหรังห้องปฏิบัติการอาหาร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น ๔
(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดทำห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น ๔
(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น ๔
(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น ๑ ทางเข้า Suan Dusit The Open จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง บำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ต่ออายุสมาชิกวารสารพยาบาล จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการฯ
(๒๘/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็น อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการฯ
(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๒ รายการ
(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับรองรับผู้เข้าอบรมในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ในการผลิตอาหารชั้นสูง (Hi-end) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว (Food tourism innopolis) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ครั้งที่ ๕
(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับรองรับผู้เข้าอบรมในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ในการผลิตอาหารชั้นสูง (Hi-end) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว (Food tourism innopolis) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ครั้งที่ ๒
(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๗ รายการ งานพัสด
(๑๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โรงเรียนการเรือน
(๑๒/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้ัอวัสดุสำหรับรองรับผู้เข้าอบรมในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรใน การผลิตอาหารขั้นสูง(Hi-end) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว (Food tourism innopolis) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม