ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(๒๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Contract Center ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งปั้มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม(อาคาร ๒)
(๒๒/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารเครื่องปั้นดินเผา
(๒๒/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๒/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีการคัดเลือก
(๑๘/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบริษัททัวร์แบบเหมาจ่ายในการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน
(๑๓/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและการอนามัย
(๗/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์อลูมิเนียมและอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม
(๗/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจัดการน้ำเข้า-ออกพื้นที่รองรับน้ำและประตูน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๗/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งฟิลม์กรองแสง อาคารฮาลาล บริเวณห้องอาหาร ชั้น ๒ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคาร ๑๒
(๑/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (R&D)
(๓๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องควบคุมลิฟต์ อาคาร ดร.สุขม เฉยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๓๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ ที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(๒๙/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒๙/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อขายและขออนุญาตใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดเลือก บทความวิชาการ(Turn It In) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๘/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหนังสือจำนวน ๕๓ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการเคมี และกายภาพ)
(๒๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม อาคาร ๒ ชั้น ๓
(๒๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๑ รายการ
(๒๓/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งโครงป้ายสแตนเลสประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองประชาสัมพันธ์
(๒๑/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดทำระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)
(๒๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง เตรียมสถานที่ในการอบรมให้พร้อมใช้งานสำหรับการอบรม ณ ห้องเรียนรู้ ชั้น ๕ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สำนักบริหารกลยุทธ์
(๑๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างตกแต่งบูธนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ครั้งที่ ๙ ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
(๑๖/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ขอนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง Generator ณ บริเวณภายในศูนย์ วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดมีด เพื่อนำมาใช้ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๑๕/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๑๐๐ ชุด ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีคัดเลือก
(๑๔/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix จำนวน ๑ ระบบ
(๑๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำระบบกันซึม ฟื้นดาดฟ้าและหลังคาบันได อาคาร ๒
(๑๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารเอนกประสงค์ ฝึกปฏิบัติการอาหารของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีคัดเลือก
(๑๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่แยกการเรือน และพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๓/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งกันสาดคลุมทางเดิน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร
(๓/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

(๒๗/๑๐/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงระบัสทะเบียน 41-5006 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

(๑๒/๑๐/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
 (๑๑/๑๐/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักรวมสำหรับนักศึกษา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง
(๑๐/๑๐/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยวิธีการคัดเลือก
(๓/๑๐/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔๓๒ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน โดยวิธีการคัดเลือก
(๓/๑๐/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำความเย็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิลาลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย
(๒๙/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle Database Server Support ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปีโดยวิธีตกลงราคา
(๒๘/๐๙/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารหอสมุด
(๒๗/๐๙/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
(๒๗/๐๙/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่พัก เอส.บี อพาร์ทเมนท์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๗/๐๙/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) ) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศูนย์การเรียนรู้ ระนอง ๒ และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๗/๐๙/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (chiller) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศูนย์การเรียนรู้ ระนอง ๒ และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๗/๐๙/๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารเรี่ยนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์อบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ให้บริการรับจ้างดูแลรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง กำจัดวัชพีช และใส่ปุ๋ย ต้นไม้ สวนไม้ประดับและสนมหญ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ปี ๒๕๖๑
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ บริเวณศูยน์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) เป็นระยะเวลา ๑ ป
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในห้องเรียนและห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๗/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,ศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์การศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นระยะเวล ๑๒ เดือน
๒๕/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
๒๕/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
๒๕/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริกาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน(รายปี) ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
๒๕/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๕/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรฯ รวม ๓ พื้นที่ ระยะเวลา ๑ ปี
๒๑/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับคำร้องของนักศึกษาออนไลน์ในระยะเวลา ๑๒ เดือน
๒๐/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี
๒๐/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการฝากกล่องเอกสาร จำนวน ๑,๖๐๐ กล่อง กองคลัง งานบัญชีและการเงิน
(๑๘/๙/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอ่านกระดาษคำตอบรายปีแบบ Gold จำนวน ๒ เครื่อง
(๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร(แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ) อาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๑ ปี
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร อาคารที่พัก เอส.บี.อพาร์ทเม้นท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๑ ปี
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ภายในบริเวณวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างถอดย้ายกันสาดหลังอาคาร ๑๒ พร้อมนำไปติดตั้งใหม่ ด้านหลังอาคาร ๑๓ กองอาคารสถานที่
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร/บันไดเลื่อน อาคารอารยาสุขวงค์และอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ กองคลัง (งานพัสดุ)
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ กองคลัง (งานพัสดุ)
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ กองคลัง (งานพัสดุ)
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมพื้นและเปลี่ยนอุปกรณ์ อาคารดุสิตพารา และอาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซรมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๔ อาคาร ๑๑ อาคาร ๓๑ อาคาร ๓๓ อาคาร ๓๔
๒๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตั้ง จำนวน ๙ รายการ
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำและประตูน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง กั้นห้องอลูมิเนียม ชั้น ๓ และชั้น ๔ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งประตูม้วนสแตนเลส ชั้นล่าง อาคาร ๒
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำลานสวนดุสิตโพล
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุเกษตร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๔ รายการ
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมโถองอาคาร ๑๐ และห้องพักอาจารย์ ๑๐๓๐๑
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบ Mibile Application ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจัดทำป้ายสัญลักษณ์ แสดงตำแหน่งสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสำหรับ SDU Tour
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่พร้อมวัสดุตกแต่งของอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่พร้อมวัสดุตกแต่งของอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาล และศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างงานติดป้ายตามจุดต่าง ๆ ของอาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร ฮาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมห้องปฎิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ที่ได้รับมาตรฐานและยกระดับ ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์(ศูยน์เครื่องมือ)
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานเปลี่ยนป้ายต่าง ๆ ทั้งหมด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องกิจกรรม,ห้องเรียน,ห้องพยาบาล(ชวนชม) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งม่านปรับแสงห้องเรียนทั้งหมด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งผ้าม่าน-ปรับปรุงห้อง Mock Up บอร์ด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้าปรับปรุงระบบห้องเครื่องบิน (ซื้อครุภัณฑ์) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปูพื้นไวนิลลามิเนต ห้องกิจกรรม ชั้น ๔ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปูพื้นไวนิลลามิเนต ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงศาลาพักผ่อน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำโครงการเหล็กพร้อมรแนงไม้(กันถังน้ำ) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องวิทยาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงลานนั่งพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องอาหารบุคลากรและอาจารย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานระบบไฟฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานจัดสวน(หอพักชวนชม) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดฟิล์มกรองแสงป้องกันความร้อน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๒๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๑๘/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อม่านม้วนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
๑๕/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Access Point : Wi-Fi) ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
๑๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่หอพักนักศึกษา(อำเภอห้วยยอด) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
๑๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ถนน ระบบสาธารณูปโภค และรั้ว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
๑๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องประชุมเพื่อการบูรณาการศาสตร์ และการจัดการคุณภาพการศึกษาฯ
๑๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๑๐/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้อง ๒๓๘ อาคาร ๒ ชั้น ๓ เป็นห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๗/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงพื้นที่ห้องอาจารย์ ที่ปรึกษาและห้องกิจกรรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ อาคารอารยา สุขวงศ์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๔/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจ้างทำม่านม้วนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ
๔/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงห้อง ๒๓๑๓-๒๓๑๕ ชั้น ๓ อาคาร ๒ เป็นห้องสำนักงานบริหารกลยุทธ
(๓/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย(นครนายก)
(๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล โดยวิธีตกลงราคา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร ทาสีและทำรั้ว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน อาคาร ๑๒ ชั้นใต้ดิน จำนวน ๗ ชุด
(๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างรื้อถอนเครื่องช่วยสอน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างตัดย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ อาคาร ๖ ชั้น ๕ ห้อง ๖๕๑ ห้อง ๖๕๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำสติกเกอร์ฝ้าติดกระจก อาคารหอพัก อาคารเรียน ๕ อาคารเรียน ๖ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑/๘/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ห้องเรียนอนุบาล ชั้น ๑-๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๓๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาปลูกหญ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๗/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมห้องเรียน ๒๑๑-๒๑๓ และเปลี่ยนหลังคาห้องซักผ้า จำนวน ๙ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(๒๗/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบ e-learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๒๗/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำสลิปเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๖/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดึเพื่อให้ห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน ๓๐ รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
(๒๖/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง จำนวน ๑ รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
(๒๖/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดชั้นสูง จำนวน ๑ รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
(๒๕/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างงานจัดสวน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องลำพอง ๑ และห้องลำพอง ๒
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑๒ รายการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการพัฒนาห้องพักที่ (อำเภอห้วยยอด)ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพรมดักฝุ่น ๓ M ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ดำเนินการตัดป้าย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๐/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๗ จำนวน ๕ รายการ
(๒๐/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างตกแต่งบูธนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ในงาน โครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีสอบราคา
(๑๘/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อหนังสือจำนวน ๔๐ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(๑๘/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์และและระบบปรับอากาศ ห้อง ๒๓๑๓-๒๓๑๕ ชั้น ๓ อาคาร ๒ จำนวน ๑ รายการ
(๑๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างจัดแสดงนิทรรศการในงาน โครงการ "สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา
(๑๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อหนังสือ จำนวน ๓๕ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(๑๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์(อ่างสแตนเลส) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑๑/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจัดจ้างอุปกรณ์ถ่ายภาพ ของกองประชาสัมพันธ
(๗/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๑ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
(๗/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ Jock Pump สำหรับเครื่องยนต์ดับเพลิง ร บริเวณภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานอาคารวิทยาศาสตร
(๗/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องดับเพิลงชนิด Low Presure Water Mist ขนาด 15 ปอนด์(ถังเขียว) จำนวน ๕๐ ถัง
(๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" ๒๕๖๐ (Thailand Research Expro 2017) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา
(๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ภายในห้องเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active learning ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ
(๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
(๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมศูยน์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งเครื่องช่วยสอนห้องเรียน ป.ตรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งเพิ่มเติมในวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๔ ชุด
(๔/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๕๐ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการฯ
(๓/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง พัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑
(๓/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๑๑ ชั้น ๗
(๓/๗/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้อง ๒๒๘ เป็นห้องฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และสำนักงาน
(๒๙/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
(๒๙/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒๐ KVA ห้อง Datacenter สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๙/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งเครื่องช่วยสอน Visualizer ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๘/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๕๖ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี กองอาคารสถานที่
(๒๗/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมห้อง ๗๕๖ อาคาร ๗
(๒๖/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งตู้คอนโทรล เครื่องปรับอากาศ ห้องเชิร์ฟเวอร์อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุร
(๒๔/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดพิมพ์หนังสือ Halal Food รวบรวมองค์ความรู้ข้อกำหนด มาตรฐานการประกอบอาหาร ฮาลาลตามหลักศาสนา
(๒๓/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง
(๒๓/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจัดทำป้ายสัญลักษณ์ แสดงตำแหน่งสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสำหรับ SDU Tour
  (๒๑/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดฟิล์มเพื่อใช้สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
(๒๑/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ เครื่อง
(๑๙/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้อง อาคาร ๒ ชั้น ๑
(๑๘/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังอาคารหอพัก และทำระบบกันซึมพื้นอาคารสำนักงาน(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
(๑๘/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งม่าน ห้องเรียน และห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑๖/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเขียนแบบทัศนียภาพห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ จำนวน ๑ งาน
(๑๕/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำป้ายเลขหน้าห้อง ป้ายห้องน้ำ ป้ายหน้าห้อง อาคารหอพัก อาคารเรียน ๕ อาคารเรียน ๖ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑๕/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อน อาคารเรียน ๑
(๑๕/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อชั้นขนาด ๓๐x๑๐๐x๘๐ ซม.ชุดโต๊ะนักเรียนสแตนเลส จำนวน ๒ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก
(๑๕/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง พัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑
(๑๔/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน ๗ ชุด
(๑๓/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และอาคารสำนักงาน(ศูนย์วิทยาศาสตร์)และอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
(๑๒/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหนังสือจำนวน ๓๓ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๒/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง พัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑
(๙/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการถมดิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
(๙/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งม่านปรับแสง ปูพื้นพรมและเวที ห้องประชุม ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๘/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อลิชสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีพิเศษ
(๗/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ลำปาง
(๗/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ชั้น ๒,๓ และชั้น ๔
(๖/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง พัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑
(๖/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง พัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑
(๒/๖/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผลของคณะพยาบาลศาสตร์
(๓๑/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบปตระมาณค่าใช้สอยในการสอบเทียบเครื่องมือ
(๓๑/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
(๓๑/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกอบรมอาหาร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๓๐/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง บำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office) เป็นระยะเวลา ๔ เดือน โดยวิธีตกลงราคา
(๒๙/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็นโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง
(๒๙/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Access Point : Wi-Fi)ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีพิเศษ
(๒๖/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร
(๒๔/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง อาคาร ๖ ชั้น อาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๔/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ
(๒๔/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall)ยี่ห้อ Palo AltoPA5050 พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม จำนวน ๒ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ เดือนโดยวิธีพิเศษ
(๒๔/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง พัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑
(๒๔/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง พัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑
(๒๓/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีตกลงรารา สำนักวิทยบริการฯ
(๑๙/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล CINHL Plus with Full text ระยะเวลา ๑ ปี
(๑๗/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เฉพาะทาง
(๙/๕/๒๕๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างซ่อมแซมห้องการเงิน และท่อระบายน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่นั้ง หัวหิน
(๙/๕/๒๕๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างติดตั้งประตูรั้ว ทางเข้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๔/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์ข้อมูลกลางในงานบริการของมหาวิทยาลัย (SDU Service Center) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีสอบราคา
(๔/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ งานพัสดุ กองคลัง
(๔/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งราวสแตนเลส อาคาร ๖ ชั้น ๓ ศูนย์การศึกษานอกที่นั้ง นครนายก
(๓/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำห้องพักขยะ และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรับแท้งน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๓/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำโครงหลังคาพร้อมผ้าใบ อาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๓/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น ๔ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีพิเศษ
(๒/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดนิทรรศการ "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการสอบราคา
(๒/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
(๒/๕/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(๒๗/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่อง Generator ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๕ เดือน
(๒๗/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้อง ๒๒๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
(๒๗/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารศาลาชื่นอารมณ์
(๒๗/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ กองอาคารสถานท
(๒๔/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๔/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Yearly" ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(๒๐/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๕ เดือน
(๑๙/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำภูเขาน้ำตก ศูยน์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๑ งาน
(๑๗/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
(๗/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
(๔/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ In Their Early Years ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(๓๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงแบบเขียนแบบ อาคารสำนักงานและที่พัก ๔ ชั้น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๓๐/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ อพสธ.พศ.๒๕๖๐ กลุ่มงาน e-learning
(๓๐/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างทำตุ๊กตาหุ่นมือประกอบสื่อประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัยครนายก
(๒๙/๓/๒๕๖๐ ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจ้างหมาบริการล้างทำความสะอาดและรันระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารฮาลาลและอาคารแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีพิเศษ
(๒๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำป้ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งป้ายบอกทางออก ไฟฉุกเฉิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำปกปริญญา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๒๔/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการจ้างจัดทำระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๒๔/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยนท่อระบายน้ำ จากเครื่องสูบน้ำ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๓/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงระบบน้ำเพื่อรองรับเพื่อการพัฒนาสู่ Clean and green University
(๑๘/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องปั่นตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูม
(๑๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และสารเคมีดับเพลิง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๑๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารศูนย์วัฒนธรรม
(๑๓/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(๑๓/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฎิบัติงานสำนักงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐๐ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
(๑๓/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อกับการเรียนรู้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองต้นแบบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๘/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีพิเศษ
(๒/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดทำเพลงประกอบสื่อประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
(๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๗ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำสี ทำผนัง ทำวงกบอลูมิเนียมพร้อมประตูบานเลื่อน บริเวณ ชั้น ๒ และชั้น ๓ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฮาลาล
(๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติก สำนักกิจการพิเศษ
(๒๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดผ้าม่านม้วนชนิดทึบแสง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้องผู้อำนวยการกองกฎหมาย
(๒๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างตกแต่งบันได และราวกันตก วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฮาลาล
(๒๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
(๒๑/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๑๐ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๑/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๑/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
(๒๐/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับมหาวิทยาลัย (Green University) จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีตกลงราคาของหลักสูตคเทคโนโลยีเคม
(๒๐/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ต่ออายุสมาชิกวารสารพยาบาล จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒๐/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหนังสือจำนวน ๕๖ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ กองคลัง งานพัสดุ
(๑๗/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ต่อสัญญาและอนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานข้อมูลทางการพยาบาล(ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) Package Clinical Key fo Nursuing และ Clinical Skill เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๖/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑๕/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๕ รายการ คณะพยาบศาสตร์
(๑๓/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๕ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑๐/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ จำนวน ๖ รายการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(๗/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๙/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหุ่นฝึกและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างกั้นห้องปฏิบัติการเครื่องมือตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(๗/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
(๑/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๔ และ ชั้น ๕
(๒๔/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องอาหารครัวบ้านสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน ๑
(๒๓/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุร
(๒๐/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงโรงกำจัดขยะภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๐/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ทำถังขยะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองต้นแบบ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
(๑๑/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อตู้เอกสาร ขนาด ๔๐x๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๑๔ ใบ
(๖/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำผนังกั้นห้อง อาคารสำนักงารมหาวิทยาลัย ชั้น ๔ และ ชั้น ๓
(๖/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเปลี่ยนรางน้ำ อาคาร ๔ ถึง อาคาร ๑๑
(๕/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง กองอาคารสถานที่
  ข้อมูลเพิ่มเติม