ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือขออนุญาตตั้งเบิก

ปีงประมาณ 2555(1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)

เดือน
จำนวน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
การทำสัญญา
จำนวนเงินที่ใช้
หมายเหตุ
ตกลงราคา
สอบราคา
e_auction
พิเศษ
กรณีพิเศษ
ตุลาคม
109 92 8 1 8 - 2
13,099,953.29
พฤศจิกายน
161 153 - 1 7 - 2
20,306,847.04
ธันวาคม
200 180 1 - 17 2 11
31,403,267.56
มกราคม
232 210 2 4 16 - 5
24,475,173.32
กุมภาพันธ์
333 306 4 4 19 - 9
28,461,287.53
มีนาคม
326 281 3 1 41 - 4
21,610,119.44
เมษายน
328 307 1 2 18 - 3
21,389,713.68
พฤษภาคม
499 458 8 7 26 - 8
43,178,769.23
มิถุนายน
387 337 8 9 31 - 2
58,041,006.65
กรกฎาคม
426 386 11 5 24 - -
46,388,758.76