สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิายน 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562