สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561