รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

กองคลัง(งานพัสดุ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560