ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและ e_bidding 2561

(๒๒/๑๐/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๓๑/๒๕๖๑
(๑๘/๑๐/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำ น้ำเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (รายปี) ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๐/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการฝากกล่องเอกสาร จำนวน ๑,๗๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๑๐/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องอ่านกระดาษ คำตอบรายปี แบบ Gold จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๗๔ ชุด เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๘/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล(Storage) สำหรับเครื่องแม่ข่าย หลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย,ศูนย์ยวิทยาศาสตร์ และบํณฑิตวิทยาลัย(สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม ๓ พื้นที่ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิ์ในโปรแกรมจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์ วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย รวม ๒ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิ์ใน โปรแกรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน(Split Type) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ เครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ถนนสิรินธร) เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการดูแลลำรุงรักษา ต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๓๐/๒๕๖๑
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อกระดาษ จำนวน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕๐๐ License โดยวิธีคัดเลือก
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๖/๒๕๖๑
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๕/๒๕๖๑
(๒๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ระยะเวลา ๑ ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑
(๒๔/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในห้องเรียนและ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ระยะเวลา ๑ ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๓๒/๒๕๖๑
(๒๔/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑
(๒๔/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) สำหรับอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์,ห้องศูนย์ออกกำลังกาย,ห้องปฐมพยาบาลและห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรฯ รวม ๒ พื้นที่ระยะเวลา ๑ ปี
(๒๑/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๔/๒๕๖๑
(๒๑/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๓/๒๕๖๑
(๒๑/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอทฟ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕๐๐ Licenses โดยวิธีการคัดเลือก
(๒๑/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการโครงการพัฒนาอาหารและเครื่อง สำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตามมาตรฐาน GMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอม พิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๐/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยเวลา ๒ เดือน
(๒๐/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการซื้อระบบรักษาความปลอดภัย บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด
(๒๐/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,ศูนย์วิทยาศาสตร์,ศูนย์การศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๐/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์ วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๐/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์ วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๙/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๗๔ ชุด เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๑๙/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขอนุมัติงบประมาณและดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัสสำหรับเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๑๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการตามแผนงบบูรณาการฯ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
(๑๓/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งจอภาพ LED หอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑
(๑๓/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อโต๊ะกลมพับครึ่งล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์เฉพาะทางจำนวน ๑๗ รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๑/๒๕๖๑
(๑๒/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น(Chiler) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นระยะเวลา ๑ ปีเดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑
(๑๒/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษา ความปลอดภัย ภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๑/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่ ร่าง ประกาศเชิญชวน/ขอบเขตของงาน(TOR) รายการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความ เร็วสูงภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๑๑/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๑/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
(๑๑/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๑/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในห้องเรียนและห้องประชุมภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นระยะเวลา ๑ ปีเดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๓๒/๒๕๖๑
(๑๐/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณสลับสัญญาณเครือข่าย(Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑
(๑๐/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑
(๗/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑
(๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอเมืองตรังและอำเภอห้วยยอด) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอเมืองตรังและอำเภอห้วยยอด) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๗/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างจานและเครื่องล้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้อง วงจรปิดภายในอาคารเอนกประสงค์บริการการบิน ลำปาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดประชุมและชุดลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอภาพแบบ Interactive ขนาด ๗๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ให้บริการจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในห้องเรียนและห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ให้บริการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ั้ง ลำปาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขอนุมัติงบประมารและดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง หัวหิน
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๙/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๕/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางจำนวน ๑ ชุด
(๔/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการธุรกิจการบินและบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
(๔/๙/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน อเนกประสงค์บริการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
(๓๐/๘/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย (Switch) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองเพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑(e-bidding)
(๓๐/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารอเนกประสงค์บริการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๓๐/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์เฉพาะทาง จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
(๒๘/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ GMP วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางระบบเครื่องผลิตความดันไอน้ำ(Boiler) สำหรับอาคารแปรรูป วทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างติดตั้งจอภาพ LED หอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๗/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน ครุภัณฑ์เฉพาะทาง จำนวน ๑๗ รายการ
(๒๓/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโครงการจัดการความรู้อัตลักษณ์ อาคารชนเผ่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนเผ่าโดยศึกษาเกี่ยวกับอาหารเชนเผ่าในเขต ๑๗ จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(๑๗/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดระบบแสง สี เสียง งานไหว้พระจันทร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๘/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศห้องปฏิบัติการอาหาร อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ๑ งาน
(๑๖/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างปรับปรุงอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมุนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑๐/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมจัดวางภาพสำหรับเตรียมพิมพ์ Prisma Prepare จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองเพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑
(๗/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
(๖/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ
(๖/๘/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งแผงระแนงสระว่ายน้ำเด็ก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกและชุดอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้อง Bistro ติดตั้งโคมไฟวอล์เปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำนักงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งซุ้มมุ้งลวด ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบและวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาอาหารจาก สมุนไพรและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพรและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมอง พัฒนาท้องถิ่น(SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจ้างออก แบบงานปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตำบลสบตุ๋ย อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
(๑๗/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นห้องแคนทีน โถง ๑ อาคารแฟชั่น วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นอลูมิเนียมหน้าต่างบานเลื่อน อาคารอารยา สุขวงศ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๗๔ รายการ
(๑๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมอาหารและเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการส่งเสริมสยาม : ครัวของ แผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมสยรม:ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว จำนวน ๕ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมสยรม:ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว จำนวน ๘ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และชุดระบบ คืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑
(๑๒/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพัดลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ บริการ จำนวน ๖ ห้อง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง
(๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ผ่าน Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยสอนห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมอาหารและเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑
(๒๙/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างจัดทำและจัดพิมพ์เอกสาร เกี่ยวกับการสอบพร้อมตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล
(๒๙/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๘/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล CINAHL Complete with Full package เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒
(๒๗/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก ด้วยวิธีพิเศษ
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ และทำป้ายตั้งหน้าห้องสำนักโรงเรียนกฎหมาย และการเมือง (อาคารเรียน ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้อง ๑๑๓๐๑ พร้อมขนย้ายของจากศูนย์วิทยาศาสตร์ มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ คิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๖๖๗ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อกระดาษชำระ คิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๖๖๗ ลัง
(๒๔/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ PVC ป้ายอิ้งเจ็ตและป้ายอักษร ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีห้องพักและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักนักศึกษา อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจัดจ้างทาสีห้องพักและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักนักศึกษา อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์
(๒๒/๖/๖๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมอาหารและเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียน สาธิตละอออุทิศ (Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายห้อง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายอาคาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งระบบเสียงประกาศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอุปกรณ์เครื่องช่วยสอน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกันตก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างโรงยิม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวท์บอร์ดและกระดานไม้ก๊อก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๖ ห้อง (เพิ่มเติม)
(๑๙/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ณ อาคารสำนักงาน อธิการบดีเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ณ อาคารสำนักงาน อธิการบดีเก่า
(๑๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
(๑๔/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง อาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน และจ้างออกแบบงานปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การ เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ งาน
(๑๓/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล CINAHL Complete with Full package เป็นระยะเวลา ๓ ปี
(๘/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะนักเรียนสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารฮาลาล ชั้น ๒ ห้องอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารฮาลาล ชั้น ๒ ห้องอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๘/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและฉลากโภชนาการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามาตรฐาน GMP
(๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ
(๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑
(๖/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านแบบม้วน (ระบบโซ่ดึง) อาคารเรียนปฏิบัติการ เอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านแบบม้วน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะนักเรียนสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจ้างทำโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (อาคารเรียน ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม Conference๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องประชุม Conference๑
(๔/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ อาคาร ๑๓ และอาครหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ อาคาร ๑๓ และอาคารหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตโอโซน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบ คอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้้ง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔ (กรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ กล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่านม้วน จำนวน ๒๘ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
   
  ข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ